U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 16 stycznia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2017.12.20
Strona wyświetlona  296 456 / 18 122 razy
 
Informacje dla inwestorów. Rok 2017
 
 
Informacja z dnia 2017.12.20
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne 1491. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w korki koloru zielonego, niebieskiego i żółtego tj.: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 634973-N-2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.12.11
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne 1491. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w korki koloru zielonego, niebieskiego i żółtego tj.: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 630997-N-2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.12.01
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
zakup używanych kontenerów KP-7
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.10.11
Spółka dla Zagospodarowannnia Wspólnoty Gruntowej we wsi Kamień zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na:
ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Kamieniu, na powierzchni ok 100 m2
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.10.06
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Przebudowa stacji wodociągowej w m. Wojciechów
Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa stacji wodociągowej w m. Wojciechów (dz. nr ewid. 139/1; 140/1". Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe; - roboty budowlane; - instalacje technologiczne; - rozruch technologiczny; - analizy wody fizykochemiczna i bakteriologiczna; - badania UDT - inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ), dostępna w komplecie dokumentów przetargowych.
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 598864-N-2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.08.03
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW, NNW CZŁONKÓW OSP i NNW SOŁTYSÓW ZAMAWIAJĄCEGO
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do złożenia oferty
 
 

Informacja z dnia 2017.08.02
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
na zakup używanych kontenerów KP-7
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.07.05
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
zakup samochodu ciężarowego STAR 200 z osprzętem do załadunku kontenerów KP-7
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.06.30
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do złożenia oferty
 
 

Informacja z dnia 2017.06.08
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 528445-N-2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.05.22
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 513785-N-2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.05.09
Wójt Gminy Łaziska zaprasza do złożenia oferty na
zakup samochodu ciężarowego STAR 200 z osprzętem do załadunku kontenerów KP-7
 
Pobierz Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.04.12
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja dróg gminnych nr 108122L na odcinku od km 2+326,00 do km 3+000,00 długość 674,0 mb (dz.nr ew. 639) oraz nr 108125 na odcinku od km 1+250,80 do km 1+300,00 długość 49,20 m (dz. nr ew. 732) stanowiących wzajemne przedłużenie
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 64480 - 2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.04.10
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 62750 - 2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.02.28
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Dostawa koparko - ładowarki
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 33609 - 2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

Informacja z dnia 2017.02.10
Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Modernizacja drogi gminnej nr 108126L w miejscowości Głodno (działka nr ewid. 445) - Niedźwiada Mała (działka nr ewid.23), długość 1505mb.
 
Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 23379 - 2017
 
Zobacz przetarg w BIP   Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Pobierz   Przejdź do strony pobierania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w przetargu
 
 

 
 
Informacje o przetargach z poprzednich lat możesz zobaczyć wybierając z poniższego wykazu:
 
 
Do góry strony
 
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006