U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 19 października 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja: 2017.11.12
Strona wyświetlona 378 razy
 
Informacja Rady Gminy Łaziska. Zaproszenie na sesję Rady Gminy

 
MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA
 
Zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) - serdecznie zapraszam na XXX - ą Sesję Rady Gminy Łaziska VII kadencji, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 roku (PIĄTEK) o godzinie 9:00 , w budynku Urzędu Gminy Łaziska (Sala Narad), z proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Łaziska.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Łaziska odbytej dnia 29 września 2017 r.
5. Złożenie informacji przez Wójta Gminy Łaziska z działalności Gminy pomiędzy sesjami i realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Złożenie sprawozdań z odbytych w okresie międzysesyjnym posiedzeń Komisji stałych przy Radzie Gminy Łaziska:
   a) Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dn. 16.11.2017 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łaziska na stałe obwody głosowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin "PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku leśnego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy w sprawie podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2018.
18. Przedstawienie Radzie Gminy Łaziska informacji o wysokości stawek podatku leśnego i od środków transportowych, jakie mają obowiązywać na ternie gminy Łaziska w 2018 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łaziska.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łaziska na 2017 rok.
22. Omówienie przedstawionych Radzie Gminy Łaziska informacji w zakresie:
   a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
   b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
23. Omówienie przedstawionej Radzie Gminy Łaziska informacji o stanie oświaty.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Sprawy bezpieczeństwa publicznego w Gminie Łaziska i w powiecie opolskim - debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu.
26. Zamknięcie obrad trzydziestej Sesji Rady Gminy Łaziska.
 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszam do udziału w sesji
  /-/ Henryk Kołodziejczyk
  Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

TOP Do góry strony TOP
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006