Herb Gminy Łaziska R a d a   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
  Ostatnia aktualizacja 2011.11.11
 
 
Informacja Rady Gminy Łaziska
 
   

Uchwała Nr IX/58/2007
Rady Gminy Łaziska
z dnia 07 listopada 2007r.


w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łaziska na lata 2007-2014”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łaziska na lata 2007-2014” będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łaziska na lata 2007-2014” stanowi podstawę dokonywania wyboru zadań do budżetu Gminy Łaziska w zakresie wydatków inwestycyjnych Gminy Łaziska.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁAZISKA
NA LATA 2007-2014
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁAZISKA
NA LATA 2007-2014


 

 Usługi Informatyczne R-Service