U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.05.27
Strona wyświetlona 6 507 razy
 
Rejestr zbiorów danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 
 
W dniu 26 maja 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacjiw sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych objętych ustawą o ochronie danych osobowych a przetwarzanych w urzędach. Zarzšdzeniem nr 120.36.15 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r. powołany został Administrator Danych Osobowych. Poniżej zamieszczamy wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w naszym Urzędzie
   
001   archiwum zakładowe
002   bankowość elektroniczna
003   dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu pracowników urzędu gminy
004   dane osobowe pracowników urzędu gminy
005   decyzje na wycinkę drzew i krzewów
006   ewidencja osób ubiegających się o pomoc z powodu klęsk żywiołowych
007   dodatki mieszkaniowe
008   eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych
009   ewidencja członków ochotniczych straży pożarnych
010   ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
011   ewidencja osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
012   ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
013   ewidencja płatników opłat za wodę
014   ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
015   ewidencja podatników podatku od środków transportowych
016   ewidencja radnych
017   ewidencja sołtysów
018   ewidencja szkoleń BHP
019   ewidencja umów- zleceń
020   ewidencja zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu
021   gospodarka nieruchomościami komunalnymi
022   gospodarka odpadami komunalnymi
023   oświadczenia majątkowe pracowników
024   oświadczenia majątkowe radnych
025   mikropesel
026   mikropesel subskrypcja
027   płatnik ZUS
028   pozwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
029   rejestr gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
030   rejestr mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego
031   rejestr mieszkanców ubiegających się o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń OZE
032   rejestr osób zobowiązanych przez sąd do prac społecznie użytecznych w Gminie Łaziska
033   rejestr podań i decyzji w sprawie umorzenia odsetek, rozłożenia na raty,odroczenia terminu płatności
034   rejestr przesyłek wpływających i wychodzących
035   rejestr skarg i wniosków
036   rejestr sprzedaży nieruchomości
037   rejestr stanu cywilnego
038   rejestr wyborców
039   wnioski i decyzje w sprawach zwrotu podatku akcyzowego
040   zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
041   zbiór danych geodezyjnych EWOPIS
042   zbiór danych osobowych z odczytów wodomierzy
043   zbiór decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego
044   zbiór wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
045   Źródło
046   zbiór danych osobowych pochodzących z korespondencji elektronicznej z Urzędem Gminy
 
Do przetwarzania powyższych zbiorów upoważnieni są następujący pracownicy:
 
nazwisko i imię miejsce przetwarzania nr zbioru
Banaś Katarzyna pokój nr 19 + 13 003 004 019 027 034        
Ciostek Jacek pokój nr  3 001 009 011            
Czapla Renata pokój nr  7 + 13 zbiory przetwarzane przez pracownika nie zawierają danych osobowych
Czyż Tomasz pokój nr 18 032 035              
Dolak Radosław pokój nr 10 018 041 043 044          
Gawlik Anna pokój nr 14 + 13 014 022 039            
Kobiałka Szymon pokój nr  8 005 006 028   030 041        
Kołosińska Bożena pokój nr  9 + 13 007 008 010 013 020 021 036 041 042
Kramek Joanna pokój nr  4 016 017 024 033 045        
Kuś Mariola pokój nr  7 + 13 014                
Kutyna Janusz pokój nr  9 029                
Niewielska Mariola pokój nr  4 025 026 037 038 040 045      
Pilichowska Edyta pokój nr  5 + 13 zbiory przetwarzane przez pracownika nie zawierają danych osobowych
Pyć Barbara pokój nr 17 + 13 zbiory przetwarzane przez pracownika nie zawierają danych osobowych
Radzikowski Roman pokój nr 20 023                
Rusek Robert pokój nr  1 012                
Solis Katarzyna pokój nr  5 + 13 zbiory przetwarzane przez pracownika nie zawierają danych osobowych
Szymańska- Strawa Edyta pokój nr 14 + 13 014 033 041            
Turska Agnieszka pokój nr 10 031 041              
Walęcik Barbara pokój nr 15 + 13 002 015              
Żywarska Ewa pokój nr  5 + 13 zbiory przetwarzane przez pracownika nie zawierają danych osobowych
                     
konserwatorzy sieci wodociągowych (dane osobowe przetwarzane w terenie):
                     
Wojciechów: Mieczysław Bartosiak 042
Kopanina Kal. Zgoda Kępa Gostecka: Krzysztof Mężyk 042
Braciejowice: Wiesław Jakóbczyk 042
   
Ponadto:
- do przetwarzania zbiorów 014 oraz 022 upoważnieni są sołtysi sołectw naszej Gminy
- do przetwarzania zbioru 046 upoważnieni są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy
 
 
Zbiór objęty Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny
Zarządzeniem nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Łaziska z dnia 17 czerwca 2014 r.
zbiór przekazany został Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach
   
Zbiór objęty Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Zarządzeniem nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Łaziska z dnia 18 lutego 2016 r.
zbiór przekazany został Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach
 
 
 
 
 
Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006