U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.04.03
Strona wyświetlona 2 809 razy
 
Informacje Urzędu Gminy. Rejestr zbiorów danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Gospodarka odpadami komunalnymi
Nazwa administratora danych Wójt Gminy Łaziska  24-335 Łaziska 76
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych ABI w Urzędzie Gminy Łaziska
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Nie powierzono
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych - ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.)
- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)
- uchwała Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze - osoby fizyczne
- osoby prawne
- jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze - nazwa pełna/nazwisko
- nazwa skrócona/pierwsze imię, drugie imię
- identyfikator REGON/numer PESEL
- data urodzenia
- imię ojca
- imię matki
- adres zamieszkania lub pobytu stałego
- numer telefonu i e-mail
- tytuł prawny
Sposób zbierania danych do zbioru - od osób których dane dotyczą
Sposób udostępniania danych ze zbioru Pisemnie lub do wglądu wyłącznie na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Dane mogą być udotępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Nie są przekazywane
Data wpisu zbioru danych do rejestru 2015.07.01
Data ostatniej aktualizacji 2016.02.10
Informacja o rodzaju i zakresie zmiany zmiana podstawy prawnej- nowa uchwała Rady Gminy
 
 
 
 
Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006