U r z ± d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w sobotę, 19 stycznia 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 O¶wiata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalno¶ć gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualno¶ci...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2016.04.03
Strona wy¶wietlona 2 635 razy
 
Informacje Urzędu Gminy. Rejestr zbiorów danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Płatnik ZUS
Nazwa administratora danych Wójt Gminy Łaziska  24-335 Łaziska 76
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych ABI w Urzędzie Gminy Łaziska
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Nie powierzono
Podstawa prawna upoważniaj±ca do prowadzenia zbioru danych Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z póĽn. zm.)
Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowi±zku wynikaj±cego z przepisu prawa
Opis kategorii osób, których dane s± przetwarzane w zbiorze osoby fizyczne
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze - nazwisko i imię
- PESEL/NIP
- data i miejsce urodzenia
- dane adresowe
- imię ojca, imię matki
- seria i numer dowodu osobistego
Sposób zbierania danych do zbioru - informacje powstałe i powstające w związku z działalnością jednostki samorządu terytorialnego
- od osób których dane dotycz±
Sposób udostępniania danych ze zbioru Pisemnie lub do wgl±du wył±cznie na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mog± być przekazywane Dane mog± być udotępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Informacja dotycz±ca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Nie s± przekazywane
Data wpisu zbioru danych do rejestru 2015.07.01
Data ostatniej aktualizacji  
Informacja o rodzaju i zakresie zmiany Nowy wpis
 
 
 
 
Powrót do poprzedniej strony
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006