U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2016.02.01
Strona wyświetlona 12 385 razy
Jak korzystamy ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 
 
"e-Urząd – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska"
 
Tytuł projektu: "e-Urząd – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska"
Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Beneficjent: GMINA ŁAZISKA
Adres siedziby: WOJ. LUBELSKIE, POWIAT OPOLSKI, GMINA ŁAZISKA, ŁAZISKA 76, 24 – 335 ŁAZISKA
Planowany okres realizacji: Od 5 września 2006 r. do 15 grudnia 2006 r.
Budżet: Całkowita wartość projektu – 229 999,99 zł,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 172 499,99 zł

Cele projektu:
Głównym strategicznym celem Projektu „e-Urząd” Budowa społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Łaziska, jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności Lubelszczyzny poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Główny cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich.
Cele pośrednie:
Celem pośrednim Projektu „e-Urząd” Budowa społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Łaziska jest wsparcie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami regionu a gminami. Cele pośrednie zostaną osiągnięte poprzez realizację kompleksowej informatyzacji Urzędu Gminy Łaziska.
W wyniku realizacji projektu „e-Urząd” Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Łaziska 24 osoby (pracownicy biurowi Urzędu Gminy Łaziska) objęte zostaną systemem identyfikacji przez powstanie sieć szkieletowa o długości 2,28 km. Projekt „e-Urząd” Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Łaziska w długoterminowej perspektywie w znaczącym stopniu przyczyni się do wzrostu liczby pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne, wzrostu liczby jednostek publicznych, które wdrożyły podpis elektroniczny. Dzięki wdrożeniu projektu w Urzędzie Gminy Łaziska część spraw będzie realizowana on-line oraz wraz z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów.

Streszczenie projektu:
Gmina Łaziska jest małą gmina leżącą w powiecie opolskim, gmina ma charakter rolniczy. Poziom dochodów gminy i specyfika terenu powodują, że poziom wykształcenia ludności jest porównywalny ze średnim poziomem wykształcenia ludności na obszarach wiejskich w kraju. Jednocześnie Urząd Gminy wyróżnia się niewystarczającą ilością sprzętu, który pozwalałby pracownikom Urzędu we właściwy sposób świadczyć usługi dla Ludności. W Urzędzie jest obecnie zatrudnionych 32 pracowników, w tym 24 pracowników biurowych, lecz dysponują oni zaledwie 6 komputerami działającymi sprawnie i posiadają tylko 4 drukarki. Komputery i drukarki są połączone w sieć, lecz sieć nie spełnia żadnych wymogów i nie odpowiada standardom UE. Dla ludności Gminy Łaziska w obrębie społeczeństwa informacyjnego podstawowymi pozostają następujące problemy: wysoki poziom analfabetyzmu cyfrowego; ujemny przyrost naturalny powodujący stały spadek liczby mieszkańców a przez to zmniejszenie potencjału rozwojowego miasta; znaczący odpływ ludzi młodych i aktywnych związany z dalszą edukacją i poszukiwaniem pracy w większych miastach Polski; zbyt mała ilość ofert pracy zwłaszcza w nowoczesnych branżach; niski poziom przedsiębiorczości indywidualnej; niska mobilność i elastyczność pracowników; niskie kwalifikacje; wysoki poziom „ukrytego” bezrobocia zwłaszcza w sektorze rolnym; Powyższe czynniki uzasadniają, że przeprowadzenie komputeryzacji Urzędu Gminy Łaziska pozwoli podnieść standard życia mieszkańców gminy, usprawni proces zarządzania Gminą oraz przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społecznego i gospodarczego tego obszaru.

Bezpośrednimi zadaniami do realizacji w ramach projektu „e-Urząd” Budowa społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Łaziska są:
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Łaziska wymaga podjęcia następujących działań:
- zakup licencji i wdrożenie systemu;
- budowa sieci strukturalnej;
- zakup sprzętu komputerowego;
- zakup i instalacja podpisu elektronicznego;
- zakup Cyfrowy Urząd;
- promocja projektu.
 
 
 
 
Przeczytałeś informację. Co chcesz zrobić teraz ?  Chcę dodać swój komentarz do informacji  Chcę wrócić do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006