U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 25 września 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2017.10.11
Strona wyświetlona 3501 razy
Informacje bieżące Urzędu Gminy. Informacja z dnia 2017.09.28
 
W końcu czerwca 1915r. ruszyła ofensywa wojsk sprzymierzonych austro - węgierskich i niemieckich pod wspólnym dowództwem niemieckiego feldmarszałka Mackensena. W dniu 29 czerwca 1915 r. Austriacy zdobyli Annopol. Kolejnym celem było zajęcie Kraśnika i Lublina. Na froncie płd. - zach. doszło do zaciętych walk w rejonie Chełma i tzw. "Drugiej bitwy pod Kraśnikiem" (1 -10 lipca 1915r.). W wyniku dziesięciodniowych zmagań 4 armia wojsk austro - węgierskich arcyksięcia Józefa Ferdynanda Salwatora, wspomagana przez Grupę Operacyjną gen. Kummera von Falkenfelda i 7 dywizję kawalerii gen. Korda przy pomocy dwóch korpusów niemieckich, zmusiła do odwrotu prawe skrzydło wojsk rosyjskich dowodzone przez gen. Radko Dimitriewa, a potem gen. Lesza. Około 19 lipca wypierani na północ Rosjanie zajęli pozycje obronne na linii rzeki Chodelki, a po dalszych trzydniowych zmaganiach, 23 lipca 4 armia austriacka zdobyła linię Chodel-Bychawa, zaś Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się po drogę Kazimierz-Wąwolnica.
 
Żołnierze, którzy polegli w czasie tych walk, na zachodnim odcinku frontu częściowo pochowani zostali na okolicznych cmentarzach, między innymi na cmentarzu w Kamieniu Kolonii, częściowo na polach w miejscu potyczek. Mogiły usytuowane były najczęściej obok dróg, na skraju lasu (tak jak cmentarz w Kamieniu Kolonii, który dopiero później porosły drzewa), czasem w lasach, czy na polach lub przy zabudowaniach. Poległych grzebano w umundurowaniu i bez trumien, w dość płytkich pojedynczych grobach (głównie oficerów) lub głębokich zbiorowych mogiłach z zachowaniem odrębności armijnej.
 
Jak wynika z materiałów archiwalnych, na cmentarzu w Kamieniu Kolonii spoczywa co najmniej 622 żołnierzy, w tym 375 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 247 żołnierzy armii rosyjskiej. Z relacji okolicznych mieszkańców, cmentarz w Kamieniu Kolonii miał być założony przez okoliczną ludność. Prawdopodobnie początki cmentarza sięgają jesieni 1915r., gdy linia frontu przesunęła się w kierunku północnym, a na terenie Lubelszczyzny ugruntowały się austriackie władze okupacyjne. Nie odnaleziono jednakże żadnych materiałów źródłowych z tego okresu, dotyczących cmentarza. Latem 1918r. austriackie władze okupacyjne na terenie Lubelszczyzny podjęły szeroką akcję porządkowania cmentarzy wojennych. Akcją tą objęty został również cmentarz w Kamieniu Kolonii. Do prac ziemnych i zwożenia ciał zatrudniano okoliczną ludność, stąd też informacja o urządzeniu cmentarza przez okolicznych mieszkańców. Według meldunku starostwa powiatowego z Puław, na początku sierpnia 1918r. na cmentarzu trwały prace porządkowe, zwłoki żołnierzy zostały przełożone, a najprawdopodobniej też ekshumowane, z okolicznych pól i zwiezione na cmentarz w Kamieniu Kolonii. Niektórych żołnierzy rozpoznano i zidentyfikowano. Do końca roku pozostało ukończenie pokrycia mogił darnią, wykonanie "płotu" i znaków nagrobnych. Czy prace zostały ukończone - nie wiadomo, ponieważ na przełomie października i listopada 1918r. nastąpiło całkowite załamanie się austro - węgierskiej machiny biurokratycznej i wojskowej na terenie Małopolski, zaś sami Austriacy wkrótce zostali zmuszeni do opuszczenia okupowanych ziem. Ponownie cmentarz uporządkowany został wiosną 1930r., ale z powodu braku materiałów archiwalnych nie udało się ustalić zakresu prac porządkowych.
 
Zdarzenia historyczne i mogiły poległych w pierwszej wojnie światowej żołnierzy, często ulegają zatarciu i zapomnieniu. Odnowa i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest próbą upamiętnienia tragicznych wydarzeń z minionych czasów, które miały miejsce na naszych ziemiach. Świadomość historyczna wpływa na kształtowanie naszej tożsamości, tolerancję i właściwe postrzeganie wydarzeń o randze lokalnej i globalnej.
 
Informację opracowano na podstawie "Wkładki do karty cmentarza z I wojny światowej"
założonej w listopadzie 1992 roku przez ks. Czesława Kiełbonia.
 
Z inicjatywą rewitalizacji cmentarza wystąpił, na jednej z sesji, radny Rady Gminy pan Karol Grzęda. Rada propozycję zaakceptowała. Po wykonaniu całego szeregu wymogów formalnych, wyłonieniu wykonawców poszczególnych zakresów robót ( Sylwester Husa - roboty ziemne, Zakład kamieniarski Albert Bielak - wykonanie pomnika, Jarosław Szczucki - usługi brukarskie) latem bieżącego roku przystąpiono do prac.
Odnowienie cmentarza kosztowało 60 000 zł. Wykonanie zadania nie byłoby możliwe gdyby nie partycypacja w kosztach:
- Austriackiego Czarnego Krzyża
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

28 września 2017 roku odbyła się uroczystość otwarcia cmentarza.
Uroczystość rozpczeła p. Agnieszka Turska przedstawiając krótki rys historyczny związany z miejscem uroczystości. Następnie wystąpił Wójt Gminy p. Roman Radzikowski i zaproszeni goście, po czym nastąpiło poświęcenie cmentarza i krótkie modlitwy ekumeniczne.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń osobom, które przyczyniły się do powstania cmentarza. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem cmentarnym.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Płk Dieter Alesch- Prezes Austriackiego Czarnego Krzyża w Styrii
Inż. Peter Sixl- kurator Austriackiego Czarnego Krzyża
Helfried Grandl- kurator Austriackiego Czarnego Krzyża
Piotr Majchrzak- konsul honorowy Austrii w Lublinie
Przedstawiciele Marszałka:
Agnieszka Sielicka- rzecznik
Przedstawiciele duchowieństwa:
Ks. Kanonik Adam Lemieszek- parafia katolicka w Piotrawinie
Ks. Grzegorz Brudny- proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Lublinie
Ks. Jarosław Szczur- proboszcz parafii prawosławnej w Puławach
Jerzy Sądel- dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
Andrzej Tyrawski- główny specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa w RDLP w Lublinie
Sławomir Plis- dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Waldemar Kuśmierczyk- nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik
Elżbieta Batorska- zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik
Michał Kosikowski- komendant Posterunku Straży Leśnej w Kraśniku
Mirosław Mach- nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik
Zenon Rodzik- Starosta Opolski
Adam Krzak- sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
St. bryg. Mariusz Nowak- zastępca komendanta PSP w Opolu Lubelskim
Podinsp. Marek Kanon- naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Opolu Lubelskim
Daniel Kuś- kierownik oddziału terenowego KRUS
Dariusz Wróbel- burmistrz Opola Lubelskiego
Krzysztof Brzeziński- wójt Gminy Puławy
Joanna Kowalska- wójt Gminy Wilków
Marek Szymczyk- wójt Gminy Solec
Janusz Witczak- wójt Gminy Chotcza
Artur Szewczyk- wójt Gminy Ciepielów
Jan Majewski- wójt Gminy Chodel
Andrzej Zarębski- sekretarz Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą
Władysław Mądzik- RTP w Wilkowie
Przedstawiciele Gminy Kraśnik
Andrzej Faściszewski- leśniczy leśnictwa Wrzelowiec
Bożena Watras- kierownik OP w Łaziskach
Marzena Śpiewak- kierownik GZOS w Łaziskach
Edward Szwed
Radni Gminy Łaziska na czele z przewodniczącym Rady Henrykiem Kołodziejczykiem
Wykonawcy Janusa Biernacki i Sylwester Husa
Dyrektorzy szkół: Zbigniew Jackowski, Małgorzata Bidzińska, Anna Krzak, Barbara Lipa, Anna Michalik
Sołtysi sołectw Gminy Łaziska
Poczty sztandarowe strażaków OSP oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Łaziskach
 
 
Zobacz też informację telewizji TVP 3 Lublin:
 
 
 
 
 
 Dodaj swój komentarz do tej informacji Powiadom znajomego
 Powiadom znajomych o tej informacji
 Wróć do poprzedniej strony
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006