U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2017.05.16
Strona wyświetlona 197 904 / 17 799  razy
Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Rok 2017
 
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska

 
 

Do góry Aktualne stawki opłat za odpady:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 7 zł
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 14 zł

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

  zbierane nieselektywnie zbierane selektywnie
pojemnik o pojemności 120 litrów 40 zł 20 zł
pojemnik o pojemności 240 litrów 60 zł 30 zł
pojemnik o pojemności 1100 litrów 280 zł 140 zł
pojemnik o pojemności 2500 litrów 500 zł 250 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której to nieruchomości powstają odpady komunalne, będzie stanowić sumę opłat punktów 1 i 2

 
 
 
 

Do góry Sposób segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łaziska

 
SEGREGUJESZ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ
 
Mieszkańcy gminy Łaziska, którzy segregują śmieci zapłacą 7 zł od osoby miesięcznie, a ci którzy nie będą segregować śmieci zapłacą 14 zł od osoby miesięcznie.
 
Szczegółowych nformacji na ten temat udzieli Ci kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Szymon Kobiałka.  telefon 81 827 69 29          Formularz kontaktowy
 
 
 
 

Do góry  Kto odbiera od nas odpady

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych na rok 2017 wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa za cenę brutto 196 230 zł 68 groszy ( Sekretariat: 81 820 48 06). Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria. [  odwiedź stronę Internetową przedsiębiorstwa...]

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łaziska rok 2015, 2016, 2017, 2018 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łaziskach (PSZOK), prowadzony przez gminę Łaziska, znajduje się pod adresem, Łaziska 62, 24-335 Łaziska i jest otwarty w każdą środę w godzinach od 8-12.
 
 
 

Do góry  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy

Termin odbioru   Miejscowości
   
Trzeci poniedziałek
miesiąca
  Grabowiec, Wrzelów, Trzciniec, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała
   
Trzeci wtorek
miesiąca
  Las Dębowy, Zakrzów, Braciejowice, Koło, Głodno
   
Trzecia środa
miesiąca
  Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Kamień, Kamień Kolonia, Piotrawin, Piotrawin- Kolonia
   
Trzeci czwartek
miesiąca
  Łaziska, Kolonia Łaziska, Janiszów, Wojciechów, Kopanina Kamieńska
   
Trzeci piątek
miesiąca
  Kępa Piotrawińska, Kosiorów, Zgoda, Kopanina Kaliszańska
   
W sytuacji, gdy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, odpady komunalne zostaną odebrane następnego dnia roboczego
 
 
 
 

Do góry  Kogo Rada Gminy upoważniła do odbioru opłat za odbierane odpady:

Uchwałą Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa na inkasentów wyznaczeni zostali  sołtysi z terenu poszczególnych sołectw w Gminie Łaziska.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również uiszczana na rachunek bankowy Gminy Łaziska

02 8734 0008 0030 1036 2000 0010

lub w kasie Urzędu Gminy Łaziska.
 
 
 

Do góry Efektywność funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów
w naszej Gminie:


Wykres efektywności zbiorów odpadów komunalnych w naszej gminie wykres_efektywnosci_zbioru_odpadow

Wykres efektywności zbiorów odpadów komunalnych w naszej gminie w ujęciu kwartalnym wykres_efektywnosci_zbioru_odpadow
 
 

ODPADY RÓŻNE: [Mg]
           
  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
           
Zużyte opony 22,58 14,32 4,82 4,94 7,56
Odpady wielkogabarytowe 21,46 25,76 14,64 17,20 21,50
Opakowania - pozostałości substancji niebezpiecznych 7,36 7,00 2,08 - -
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,0 8,46 7,32 8,12 9,40
Przeterminowane leki         0,067
 
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 [zobacz...]
 
 
Osiągnięty przez Gminę poziom: [%] 2013 2014 2015 2016
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  39,27 33,5 35,3 25,06
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 12,86 22,5 25,8 17,02
recyklingu materiałów budowlanych  - 100  -  -
 
 
 
 

Do góry Rada Gminy Łaziska podjęła szereg uchwał

dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:Uchwała Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

[zobacz ...]


Uchwała Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów

[zobacz ...]Uchwała Nr XIV/66/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[zobacz ...]


Uchwała Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

[zobacz ...]


nowy dokument Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska

[zobacz ...]


Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[zobacz ...]


Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

[zobacz ...] 

Do góry   Do pobrania...


Załącznik do Uchwały nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz... [1367]     pobierz... [1451]


nowy dokument Załącznik do Uchwały nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska

 pobierz... [2978]     pobierz... [3578]


Ulotka informacyjna o sposobie segregacji odpadów w Gminie Łaziska

   pobierz... [13026]


Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łaziska

 pobierz... [3137]     pobierz... [3195]


Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska

 pobierz... [3227]     pobierz... [3244]

 
 
 
 
 
na gore Do góry strony na gore
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006