U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.01.18
Strona wyświetlona 206 175 / 1 162  razy
Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Rok 2018
 

 
 

Do góry Aktualne stawki opłat za odpady:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 7 zł
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 14 zł

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

  zbierane nieselektywnie zbierane selektywnie
pojemnik o pojemności 120 litrów 40 zł 20 zł
pojemnik o pojemności 240 litrów 60 zł 30 zł
pojemnik o pojemności 1100 litrów 280 zł 140 zł
pojemnik o pojemności 2500 litrów 500 zł 250 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której to nieruchomości powstają odpady komunalne, będzie stanowić sumę opłat punktów 1 i 2

 
 
 
 
W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, począwszy od 2018 roku odpady, które dotychczas były zbierane jako "Frakcja sucha" należy segregować w następujący sposób:
w workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło" należy zbierać odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( butelki po napojach, słoiki). w workach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne" należy zbierać odpady z metali odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (puszki po napojach, butelki plastikowe, kartony po napojach). w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier" należy zbierać odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
 
Worki w trzech kolorach będzie dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady komunalne w 2018 r.
Prosimy o wystawianie tylko pełnych worków z ww. odpadami.
 
Odpady niewłaściwie posegregowane będą odbierane jako zmieszane, a dla gospodarstwa domowego będzie naliczana opłata w wysokości 14 zł od osoby miesięcznie..
 
Przypominamy, że pozostałe odpady wyżej nie wymienione należy gromadzić i wystawiać do odbioru wyłącznie w pojemnikach 120 l.
 
 
Szczegółowych nformacji na ten temat udzieli Ci kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Szymon Kobiałka.  telefon 81 827 69 29          Formularz kontaktowy
 
 
 
 

Do góry  Kto odbiera od nas odpady

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych na rok 2018 wybrana została oferta Konsorcjum:
Lider Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4 24-320 Poniatowa
Partner EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 27D 23-204 Kraśnik
 
 
 

Do góry  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy

Termin odbioru   Miejscowości
   
Trzeci poniedziałek
miesiąca
  Grabowiec, Wrzelów, Trzciniec, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała
   
Trzeci wtorek
miesiąca
  Las Dębowy, Zakrzów, Braciejowice, Koło, Głodno
   
Trzecia środa
miesiąca
  Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Kamień, Kamień Kolonia, Piotrawin, Piotrawin- Kolonia
   
Trzeci czwartek
miesiąca
  Łaziska, Kolonia Łaziska, Janiszów, Wojciechów, Kopanina Kamieńska
   
Trzeci piątek
miesiąca
  Kępa Piotrawińska, Kosiorów, Zgoda, Kopanina Kaliszańska
   
W sytuacji, gdy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, odpady komunalne zostaną odebrane następnego dnia roboczego
 
 
 
 

Do góry  Kogo Rada Gminy upoważniła do odbioru opłat za odbierane odpady:

Uchwałą Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa na inkasentów wyznaczeni zostali  sołtysi z terenu poszczególnych sołectw w Gminie Łaziska.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również uiszczana na rachunek bankowy Gminy Łaziska

02 8734 0008 0030 1036 2000 0010

lub w kasie Urzędu Gminy Łaziska.
 
 
 

Do góry Efektywność funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów
w naszej Gminie:

Tabela efektywności zbiorów odpadów komunalnych w naszej gminie w bieżącym roku
wykres_efektywnosci_zbioru_odpadow
Wykres efektywności zbiorów odpadów komunalnych w naszej gminie w bieżącym roku
wykres_efektywnosci_zbioru_odpadow
Wykres efektywności zbiorów odpadów komunalnych w latach 2013 - 2017
 
 

ODPADY RÓŻNE: [Mg]
           
  Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
           
Zużyte opony 22,58 14,32 4,82 4,94 7,56
Odpady wielkogabarytowe 21,46 25,76 14,64 17,20 21,50
Opakowania - pozostałości substancji niebezpiecznych 7,36 7,00 2,08 - -
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,0 8,46 7,32 8,12 9,40
Przeterminowane leki         0,067
 
 
 
 
 

Do góry Rada Gminy Łaziska podjęła szereg uchwał

dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:Uchwała Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

[zobacz ...]


Uchwała Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów

[zobacz ...]Uchwała Nr XIV/66/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[zobacz ...]


Uchwała Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

[zobacz ...]


nowy dokument Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska

[zobacz ...]


Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[zobacz ...]


Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

[zobacz ...] 

Do góry   Do pobrania...


Załącznik do Uchwały nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz... [1349]     pobierz... [1432]


nowy dokument Załącznik do Uchwały nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska

 pobierz... [2849]     pobierz... [3430]Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łaziska

 pobierz... [2205]     pobierz... [2249]


Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska

 pobierz... [2285]     pobierz... [2299]

 
 
 
 
 
na gore Do góry strony na gore
 
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006