U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor ds. kancelaryjnych kadr i szkoleń
Banaś Katarzyna Pokój nr 19 81 827 69 20 sekretariat@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Prowadzenie kancelarii urzędu.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji w tym prowadzenie ewidencji korespondencji.
3. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
4. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
5. Organizowanie i obsługa spotkań, zebrań, narad, posiedzeń Wójta i Sekretarza.
6. Organizowanie kontaktów interesantów z Wójtem, Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
7. Prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg, wniosków, petycji składanych do urzędu.
8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:
   a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
   b) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
   c) przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
   d) zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
   e) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
   f) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu.
   g) przygotowywanie i wydawanie świadectwa pracy.
   h) ewidencja czasu pracy pracowników.
   i) ustalanie uprawnień pracowników do dodatku stażowego, jego wysokości oraz nagród jubileuszowych kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
9. Prowadzenie spraw dotyczących wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród przysługujących pracownikom urzędu, a w szczególności:
   a) sporządzanie listy płac,
   b) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
   c) prowadzenie kart wynagrodzeń,
   d) sporządzanie listy wypłaty ekwiwalentów pieniężnych,
   e) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
   f) zgłaszanie do ZUS osób podlegających ubezpieczeniom społecznym,
   g) przygotowanie i przekazywanie raportów miesięcznych, deklaracji rozliczonych do ZUS oraz RMUA dla pracowników,
   h) sporządzanie rozliczeń z podatku dochodowego od płac i wypłaconych rachunków,
   i) sporządzanie i wysyłanie deklaracji do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
   j) naliczanie ryczałtów samochodowych,
10. Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych.
11. Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji społecznej oraz współpraca z mass mediami
12. Obsługa poczty elektronicznej.
13. Pisanie na komputerze pism, sprawozdań i wystąpień zleconych przez przełożonych.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska