U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w czwartek, 21 marca 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych
Ciostek Jacek Pokój nr 3 81 827 69 34 swioc@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, w szczególności :
a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
b) współdziałanie z organami wojskowymi.
c) administracja rezerw osobowych w tym rejestracja poboru i ewidencję.
d) rozstrzyganie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela poborowego.
e) rozstrzyganie o przysługującym żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłkach na utrzymanie rodziny oraz pokrywaniu należności mieszkaniowych.
f) tworzenie formacji obrony cywilnej.
g) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej i dokumentacji świadczeń na rzecz obrony kraju.
h) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności oraz świadczeń na czas obrony,
i) zakwaterowanie sił zbrojnych,
j) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na czas zagrożenia i wojny,
k) realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił środków obrony cywilnej oraz ludności w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
l) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
a) prowadzenie kancelarii tajnej.
b) zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
c) ochrona systemów i sieci informatycznych.
d) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu.
e) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
f) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
g) opracowanie planu ochrony urzędu, jego aktualizacja oraz nadzór nad realizacją.
h) współdziałanie z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
i) współdziałanie z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a) współdziałanie z PSP oraz utrzymywanie kontaktów z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym zapewnienie OSP:
- środków alarmowania i łączności,
- wyposażenia w sprzęt i odzież specjalną do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń.
b) nadzór nad powierzanym majątkiem ochotniczym strażom pożarnym.
c) naliczania ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
d) organizowanie zawodów strażackich.
e) organizowanie konkursów wiedzy pożarniczej.
f) rozliczanie zużycia paliwa i smarów w jednostkach OSP.
4. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym zakup pieczęci i tablic urzędowych, zakup materiałów i pomocy biurowych oraz kancelaryjnych na potrzeby urzędu.
5. Wydawanie kart drogowych kierowcom Urzędu Gminy oraz rozliczanie zużycia paliw i smarów przez pojazdy będące w dyspozycji Urzędu Gminy.
6. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska