U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Skarbnik Gminy
Czapla Renata Pokój nr 17 81 827 69 23 skarbnik@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1.Kształtowanie u pracowników referatu postaw sumienności w wykonywaniu pracy, dbałości o wysoką jej jakość i postaw zaangażowania w pracy.
2. Dbanie o należytą organizację pracy, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania referatu.
3. Kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników.
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i dyscypliny pracy.
5. Wnioskowanie do Wójta Gminy w sprawie nagradzania i karania pracowników referatu oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników.
6. Przyjmowanie i załatwianie interesantów.
7. Inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i wszelkich materiałów dla Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta- dotyczących zadań referatu.
8. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji i naradach (posiedzeniach) Wójta.
9. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi i udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
10. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników referatu.
11. Nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych w urzędzie.
12. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
13. Współdziałanie w opracowaniu projektu budżetu Gminy.
14. Nadzorowanie i kontrola wykonania budżetu.
15. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty.
16. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
17. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji związanych z gospodarką finansową Gminy Wójtowi i Radzie Gminy.
18. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, spraw podatkowych, księgowości i ewidencji majątku Gminy.
19. Ustalanie planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz jednostek pomocniczych (sołectw) na terenie Gminy.
20. Branie udziału w posiedzeniach organów Gminy.
21. Kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego.
22. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
23. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
24. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
25. Współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej.
26. Współdziałanie w ustalaniu planów finansowych i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz jednostek pomocniczych Gminy.
27. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska