U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Sekretarz Gminy, kierownik referatu organizacyjno- społecznego
Czyż Tomasz Pokój nr 18 81 827 69 22 sekretarz@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1) Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty.
2) Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy i zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
3) Opracowywanie projektów zmian statutu Gminy i jej regulaminów.
4) Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta.
5) Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy.
6) Branie udziału w posiedzeniach organów Gminy.
7) Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym.
8) Zapewnienie obsługi prawnej Gminy.
9) Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami.
10) Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw mieszkańców Gminy.
11) Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie.
12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych.
13) Informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych.
14) Nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu.
15) Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.
16) Nadzorowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.
17) Nadzór nad opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności kraju oraz nad całokształtem zagadnień w zakresie realizacji zadań obronnych.
18) Kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Społecznego.
19) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska