U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Kierownik referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Dolak Radosław Pokój nr 10 81 827 69 27 rgs@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Kształtowanie u pracowników referatu postaw sumienności w wykonywaniu pracy, dbałości o wysoką jej jakość i postaw zaangażowania w pracy.
2. Dbanie o należytą organizację pracy, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań objętych zakresem działań referatu.
3. Kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników.
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i dyscypliny pracy.
5. Wnioskowanie do Wójta Gminy w sprawie nagradzania i karania pracowników referatu oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników.
6. Przyjmowanie i załatwianie interesantów.
7. Inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i wszelkich materiałów dla Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta- dotyczących zadań referatu.
8. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji i naradach (posiedzeniach) Wójta.
9. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi i udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
10. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.
11. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników referatu.
12. Aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową, przeciwpożarową oraz współdziałanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
13. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, związanych w szczególności z:
    a) przygotowywaniem materiałów do dokumentów planistycznych gminy.
    b) koordynacją i obsługą działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
    c) koordynacją i obsługą działań związanych z wprowadzeniem zadań urzędowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    d) przechowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem odpisów i wyrysów.
    e) prowadzeniem i aktualizacją rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
    f) oceną zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny.
    g) dokonywaniem analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    h) prowadzeniem spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
    i) prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
    j) prowadzeniem rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
    k) rejestrowaniem decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowaniem ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
    l) opracowaniem programów gospodarczych, analizowaniem i diagnozowaniem zjawisk gospodarczych występujących na terenie gminy.

14. Z zakresu zarządzania drogami gminnymi, związanych w szczególności z:
    a) przygotowywaniem projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg do poszczególnej kategorii.
    b) projektowaniem przebiegu dróg.
    c) budową, modernizacją i ochroną dróg.
    d) prowadzeniem ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych położonych w ciągach tych dróg.
    e) zarządzaniem drogami gminnymi.

15. Zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie, a w szczególności:
    a) okresowa analiza stanu bhp.
    b) stwierdzanie zagrożeń zawodowych.
    c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
    d) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp.
    e) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp.
    f) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
    g) udział w dochodzeniach powypadkowych.
    h) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
16. Planowanie i prowadzenie inwestycji gminnych.
17. Nadzór i koordynacja inwestycji w obiektach oświatowych.
18. Planowanie i prowadzenie remontów w budynkach komunalnych
19. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.
20. Prowadzeniem spraw związanych z kreowaniem rozwoju gminy, współdziałanie i koordynacja przedsięwzięć promocyjnych.
21. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaganej sprawozdawczości.
22. Dokonywanie innych zamówień publicznych do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.
23. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska