Herb Gminy Łaziska U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w niedzielę, 25 marca 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2014.10.23
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor ds. fifnsowo- podatkowych
Nowak Anna Pokój nr 14 81 827 69 24 ag@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
2. Księgowanie wpłat dla poszczególnych podatników,
3. Prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy pomocy oprogramowania komputerowego,
4. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja,
6. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
7. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kampania informacyjna,
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska