U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kobiałka Szymon Pokój nr 8 81 827 69 29 sk@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Kształtowanie u pracowników referatu postaw sumienności w wykonywaniu pracy, dbałości o wysoką jej jakość i postaw zaangażowania w pracy.
2. Dbanie o należytą organizację pracy, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań objętych zakresem działań referatu.
3. Kierowanie pracą referatu oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników.
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych i dyscypliny pracy.
5. Wnioskowanie do Wójta Gminy w sprawie nagradzania i karania pracowników referatu oraz dokonywanie okresowych ocen pracowników.
6. Przyjmowanie i załatwianie interesantów.
7. Inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i wszelkich materiałów dla Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta- dotyczących zadań referatu.
8. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji i naradach (posiedzeniach) Wójta.
9. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi i udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
10. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.
11. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników referatu.
12. Aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową, przeciwpożarową oraz współdziałanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
13. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w szczególności
   a) ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
      - udzielaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
      - wprowadzeniem ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
      - ochroną środowiska przed odpadami,
      -utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
   b) łowiectwem,
   c) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
   d) zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,
   e) nasiennictwem,
   f) koordynowaniem prac związanych z melioracją gruntów,
   g) ochroną powietrza atmosferycznego,
   h) organizowaniem i prowadzeniem spisów rolnych, opracowywaniem danych statystycznych z zakresu rolnictwa,
   i) wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi,
   j) koordynację działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
   k) wydawaniem decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia źle traktowanego,
   l) wydawaniem zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
   m) wydawaniem zaświadczeń, poświadczeń dotyczących rolnictwa,
14. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej w szczególności:
   a) tworzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni,
   b) podejmowanie działań związanych z utrzymaniem i ochrona grobów i cmentarzy wojennych
   c) utrzymaniem przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym, ich oznakowania i remontu
15. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej w szczególności:
   a) ewidencją przedsiębiorców,
   b) określeniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego,
   c) ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
   d) targami i targowiskami.
   e) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zezwoleń cofaniem zezwoleń na krajowe zarobkowe regionalne i nie regionalne przewozy osób samochodami.
16. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodociągowych gminy i nadzór nad ich eksploatacją oraz dbanie o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej.
17. Koordynowaniem działań w zakresie jakości produkowanej wody ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.
18. Prowadzenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej.
19. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska