U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor ds. geodezji i gospodarki wodą
Kołosińska Bożena Pokój nr 9 81 827 69 28 gigw@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Sprawy z zakresu geodezji w szczególności:
a) rozgraniczanie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony w tym:
- wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
- upoważnianie geodety do wykonywania czynności ustalania przebiegu granicy,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
- umarzanie postępowania administracyjnego i przekazywanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
b) wnioskowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno-kartograficznych.
c) współudział w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu gospodarki terenami, ochrony środowiska oraz projektowania i realizacji budownictwa- zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
d) przygotowywanie danych geodezyjnych do zawarcia umowy na wykonanie map do celów projektowych.
e) współpraca przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
f) potwierdzanie rachunków wystawianych przez geodetów za prace geodezyjne wykonywane dla Urzędu Gminy.
g) wydawanie postanowień o wstępnym podziale działki,
h) wydawanie decyzji zatwierdzających podział.
i) nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych,
j) nadzór nad umieszczaniem i utrzymaniem tablic z numerami porządkowymi nieruchomości.

2. Z zakresu gospodarki wodą:
a) prowadzenie indywidualnych kont dochodów z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich.
b) przekazywanie danych z komputera stacjonarnego do komputerów służących do zbiórki przez konserwatorów opłat za zużytą wodę w terenie i na odwrót.
c) rozliczanie konserwatorów z zebranych opłat za wodę oraz naliczanie prowizji z tego tytułu.
d) bieżąca aktualizacja prowadzonej ewidencji odbiorów wody z wodociągów wiejskich, nanoszenie ewentualnych zmian danych w ewidencji.
e) prowadzenie rejestru stanów pobranej wody na poszczególnych hydrantach.
f) księgowanie wpłat za zużytą wodę dokonanych przez odbiorców.
g) uzgadnianie z referatem finansowym urzędu zgodności dokonanych wpłat, sporządzanie w tym celu stosownych zestawień.
h) wystawianie wezwań do zapłaty zaległości za zużytą wodę.
i) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód podziemnych, sporządzanie wykazów zawierających dane o ilości i jakości produkowanej wody.
j) koordynowanie działań w zakresie jakości produkowanej wody ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska