U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Zastępca kierownika USC
Kramek Joanna Pokój nr 4 81 827 69 32 ros@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 2. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy i jej komisji.
 3. Protokołowanie sesji posiedzeń, zebrań i spotkań organów Gminy.
 4. Prowadzenie ewidencji uchwał, postanowień Rady Gminy i jej Komisji oraz przedstawianie uchwał Rady Gminy Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
 5. Wdrażanie uchwał Rady Gminy oraz nadzór nad ich publikacją i wykonaniem.
 6. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta.
 7. Przechowywanie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy Gminy.
 8. Organizowanie współpracy z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/.
 9. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych- aktów prawa miejscowego oraz udostępnianie ich do wglądu.
10. Udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Gminy o kompetencjach organów Gminy.
11. Prowadzenie rejestru zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
12. Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju środków lokalnej informacji.
13. Realizacja zadań gminy w sprawach oświatowych jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, zadań związanych z ochroną zdrowia, z kulturą oraz sztuką i w tym zakresie współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz ośrodkiem zdrowia.
14. Udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych oraz imprez masowych.
15. Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w należnościach podatkowych i cywilnoprawnych gminy.
16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska