U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Kutyna Janusz Pokój nr 9 81 827 69 28 pirpa@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1. Z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi:
- opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Gminy.
- realizacja i koordynowanie działań wynikających z przyjętego programu.
- nadzór nad działalnością punktu konsultacyjnego oraz świetlicy terapeutycznej z siłownią.
- współdziałanie ze szkołami oraz stowarzyszeniami w przedmiocie profilaktyki uzależnień.
- motywowanie osób podejrzanych o uzależnienie alkoholowe do podjęcia leczenia odwykowego, współdziałania w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją oraz Poradnią Odwykową.
- obsługa posiedzeń Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- prowadzenie postępowań w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe.
- współdziałanie z Policją w zakresie przestrzegania przez sprzedawców napojów alkoholowych zasad sprzedaży -przeprowadzanie stosownych kontroli.
- wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku współdziałanie w tym zakresie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
- Prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Z zakresu realizacji przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego
- realizacja wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego
- rejestracja złożonych wniosków producentów rolnych, którym przysługuje zwrot podatku akcyzowego,
- ocena formalna złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz dołączonych do nich załączników (w tym ocena prawidłowości wniosków i załączników oraz terminowości ich złożenia),
- opracowanie projektów decyzji w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego,
- nadzór nad doręczeniem producentom rolnym decyzji Wójta Gminy w sprawie określenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego,
- w przypadku złożenia odwołania od decyzji wykonywanie czynności w ramach postępowania między instancyjnego (w tym skompletowanie akt sprawy i ich przesłanie organowi II instancji),
- sporządzanie zestawienia wypłat i przelewów oraz ich przekazanie do Referatu Finansowo-Podatkowego,
- sporządzanie projektów wniosków do właściwego wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i ich wypłatę,
- sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska