U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas we wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Inspektor d/s księgowości podatkowej
Pyć Barbara Pokój nr 17 81 827 69 23 skarbnik@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1.Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w szczególności,
  - księgowanie wpłat dla poszczególnych podatników,
  - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz ewidencja,
  - obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów opracowanie listy wypłat,
  - naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych i ich ewidencja,
  - uzgadnianie przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z pracownikiem wymiaru podatków,
  - dokonywanie odpisów należności podatkowych tytułu umorzeń, ewidencjonowanie na kontach podatników,
  - sporządzanie sprawozdań dotyczących księgowości podatkowej,
  - rozlicznie wpływów podatku rolnego do ustalania należności na rzecz Izby Rolniczej.
2.Prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportu a w szczególności:
  - przyjmowanie od podatników deklaracji na podatek od środków transportu, dokonanie analizy prawidłowości sporządzania deklaracji,
  - naliczanie podatku wg złożonych deklaracji,
  - księgowanie wpłat na podatek od środków transportu, prowadzenie w tym zakresie stosownej ewidencji,
  - prowadzenie ewidencji środków transportu z terenu gminy podlegających opodatkowaniu,
  - sporządzanie decyzji określających zaległość,
  - sporządzanie tytułów wykonawczych w celu egzekucji zaległości,
  - sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej podatku od środków transportowych.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska