U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w piątek, 22 lutego 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja 2018.06.01
Informacje Urzędu Gminy. Informacja o pracowniku.
 
Twoją sprawą w naszym urzędzie zajmie się:
 
Podinspektor ds. promocji Gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych
Turska Agnieszka Pokój nr 10 81 827 69 27 at@gminalaziska.pl
 
 
 
 
Twój identyfikator:
Twój email / telefon:
Informacja, którą chcesz przekazać:


1) w zakresie promocji Gminy:
a) opracowywanie, wdrażanie oraz monitorowanie strategii rozwoju promocji w Gminie,
b) promocja i współorganizowania imprez i innych wydarzeń promujących Gminę,
c) przygotowywanie materiałów do wydawnictw o charakterze informacyjno - promocyjnym Gminy;

2) w zakresie zamówień publicznych:
a) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro,
b) udział w pracach komisji przetargowej i jej obsługa,
c) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji poszczególnych zamówień (oferty, ogłoszenia, zapytania o cenę, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, protokoły z postępowań i inne),
d) prowadzenie korespondencji związanej z udzielonym zamówieniem oraz udzielanie informacji, zawiadomień wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych,
e) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu realizacji zamówień publicznych,
f) sporządzanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych na dany rok budżetowy;

3) w zakresie pozyskiwania środków unijnych:
a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych,
b) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,
c) opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,
d) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej,
e) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
f) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania, w tym sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji,
g) współdziałanie z referatami Urzędu GMINY oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych.

4 Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 
 Robert Rusek dla Urzędu Gminy Łaziska