U r z ą d   G m i n y   Ł a z i s k a
24-335 Łaziska
powiat opolski  województwo lubelskie
 
Odwiedzasz nas w sobotę, 19 stycznia 2019 r.
Menu witryny
 Strona startowa
Informacje o Gminie
 Info o Gminie
 Władze Gminy
 Jednostki organizacyjne
 Oświata
 Kultura
 Sport
 Przyroda
 Infrastruktura techniczna
 Działalność gospodarcza
 Rolnictwo
 Gospodarka odpadami komunalnymi
Aktualności...
 Informacje Rady Gminy
 Informacje Urzędu Gminy
 Informacje dla inwestorów
 Informacje wyborcze
 
 Kontakt z nami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łaziska
 
Witryna założona 2006.08.16
Ostatnia aktualizacja strony 2018.11.24
Strona wyświetlona 406979 razy
 
Przyroda Gminy Łaziska
 
 
 
W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:

- Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
- Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
- Rezerwat “Wyspy Gnizdkowskie” wraz z otuliną,
- zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”,
- lasy ochronne,
- korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły

 
-  strefy ochronne ujęć wód podziemnych.
 
 
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną:
 
Południowa część naszej Gminy włączona została do obszaru Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
 
 
Na obszarze parku krajobrazowego obowiązuje szczególna ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjonowaniem osadnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego, gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego wraz z - niekolidującą z ochrona środowiska - obsługą tych dziedzin gospodarki. Na obszarze parku należy chronić i wzbogacać różnorodność biologiczną i krajobrazową.
 
 
Lasy ochronne 
 
 
 
W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:

a) zachowanie trwałości lasów w drodze:
-dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów;
-preferowanie naturalnego odnowienia lasu;
-ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych;
-ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych;

b) zagospodarowanie i ochronę lasów poprzez:
-kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne;
-stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów;
-ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu;
-ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej;
- zakaz pozyskiwania żywicy i karpiny.
 
 
Ochrona wód podziemnych
 
 
 
 
 
Wydzielenie obszarów chronionych ma na celu powstrzymanie postępującej degradacji wód podziemnych i zachowanie czystych wód do wykorzystania w przyszłości.
 
 
 
 
Jeśli chcesz lepiej poznać piękno naszej Gminy - zapraszamy do naszej galerii, w której w albumie "Nasza okolica" lepiej poznasz uroki naszych miejscowości
 
 
 
 
 
Do góry do góry strony Do góry
 
[Informacje o Gminnie] [Władze Gminy] [Jednostki organizacyjne] [Oświata [Kultura] [Sport] [Przyroda] [Infrastruktura techniczna] [Działalność gospodarcza] [Rolnictwo] [Gospodarka odpadami] [Galeria]
Design by  Robert Rusek dla © Urzędu Gminy Łaziska AD 2006