Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża na cele spożywcze), działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmiotyprowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1541 z późn. zmianami).

Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Przy składaniu wniosku należy posiadać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR, oraz podać rodzaj i wielkość upraw.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku  o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej (wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8272118 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.