INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO
Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaziska
Informujemy, że do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do ustalenia prawa do tego dodatku i do wydania decyzji w przypadkach określonych w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) upoważniony został Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach.
W związku z powyższym wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, Łaziska 61, 24 – 335 Łaziska, tel. kontaktowy 81 828 92 48 na piśmie lub lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zasady przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego, w tym terminy składania wniosków reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).
Tekst ustawy jak również wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łaziskach.