KOMUNIKAT

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM

 

Z dniem 04.09.2019r. na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019r., zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, do obszaru objętego ograniczeniami /strefa czerwona/ wchodzi

 w całości teren powiatu opolskiego

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) to:

I. Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy),
 2. Sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych/ przed:
 5. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
 6. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa; dopuszcza się alternatywnie stosowanie niecek lub dezynfekcji przy pomocy opryskiwacza.
 7. stałe utrzymywanie mat/niecek dezynfekcyjnych/w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne uzupełnianie lub wymiana środka dezynfekcyjnego);
 8. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności w danym gospodarstwie.
 9. Mycia i odkażania rąk przed i po obsłudze świń, używania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeprowadzania dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 10. Prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,  a także spisu świń z podziałem na kategorie wiekowe.
 • Zgłaszania do ARiMR wszystkich zdarzeń powodujących  zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada ( kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu dwóch dni od zaistnienia tego zdarzenia, a urodzenie w ciągu 30 dni. 
 • Zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim, każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

II. Zakaz: 

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowane w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

 

III.  Możliwość uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, co najmniej na 24h przed ubojem, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF- urzędowy lekarz weterynarii  pobiera próbki do badań w kierunku ASF.

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem

 

IV. Zasady przemieszczania świń w obszarze objętym ograniczeniami !!!

 1. Przemieszczanie w obrębie strefy czerwonej:

– przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń. Uwaga! –większość rzeźni wymaga badania laboratoryjnego krwi przed sprzedażą/ważne 7 dni od pobrania do wysyłki/.

-po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

-nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,

-istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ. Miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami. Takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć wniosek o wydanie pozwolenia).

 1. Przemieszczanie poza strefę czerwoną w granicach Polski:

– przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

 dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

– muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

– pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

– pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

– zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,

– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu    i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim