Nr O-S.0050.42.2019

 

Zarządzenie Nr 0050.42.2019

 

Wójta Gminy Łaziska


z dnia 7 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688.) oraz § 7 pkt 2 lit. a uchwały Nr II/4/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.  Rady Gminy Łaziska w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019 r. poz. 36) – Wójt Gminy Łaziska zarządza, co następuje:

 

 • 1

 

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaziska (http://laziska www.bip.lubelskie.pl/), na stronie internetowej Gminy Łaziska (http://www.gminalaziska.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

O-S.0050.42.2019

 

 

     Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.42.2019

Wójta Gminy Łaziska  z dnia  7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie

wspomaganie działalności wspólnot i

społeczności lokalnych w 2019 roku.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w formie powierzenia

w zakresie wspomaganie działalności wspólnot i społeczności

lokalnych w 2019 roku.

 

 • Rodzaj zadania publicznego:

 

 1. Wójt Gminy Łaziska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku poprzez:
  1. organizację imprezy o charakterze integracyjno – społecznym mającą na celu budowanie więzi sąsiedzkich i wzajemnej integracji,
  2. budowę odpowiedzialnych i zgranych społeczności lokalnych,
  3. propagowanie wśród mieszkańców Gminy zachowań prospołecznych oraz współdziałanie różnych organizacji działających na terenie wspólnot wiejskich.
  4. Koszty pokrywane z dotacji na realizację zadania publicznego obejmują:
 2. zakup materiałów i usług,
 3. zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów,
 4. koszty ubezpieczenia,
 5. inne koszty uzasadnione celem realizacji zadania.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2019 r.:

 

Na realizację zadania publicznego w 2019 r. przeznacza się dotację w wysokości
10 000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy  00/100).

 

 • Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Powierzenie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2019r. poz. 688 ).
 2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U. z 2019r. poz. 688).
 3. Wszystkie powyższe organizacje powinny prowadzić działalność statutową związaną z realizacją zadania publicznego, na które ogłaszany jest otwarty konkurs ofert.
 4. W ramach przeznaczonych na realizację danego zadania środków finansowych Wójt Gminy Łaziska zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na realizację jednego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 5. W przypadku, gdy suma kwot dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania, Wójt Gminy Łaziska zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości tego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 7. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zaktualizowany zakres rzeczowy zadania.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.
 10. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

 • Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2019 r.
 2. Umownym miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Łaziska. Zadanie może być również realizowane w miejscowościach, w których organizowane są zawody sportowe, imprezy, wycieczki zgodne z celem zadania.
 3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na warunkach określonych w umowie.
 4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy chyba, że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego. Rozliczeniu wydatków z dotacji nie podlegają koszty wynikające z faktur i rachunków wystawionych przed dniem zawarcia umowy z Gminą.

 

 • Składanie ofert i wymagane dokumenty:

 

 1. Oferty realizacji zadania publicznego należy złożyć według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Łaziska, pokój nr 9.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wyciąg z ewidencji lub inny dokument, do którego wpisany jest podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli oferent wpisany jest do rejestru ogólnodostępnego i bezpłatnego (KRS, CEiDG) dokumenty te nie są wymagane;
 4. aktualny statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe;
 5. pełnomocnictwo do składnia oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego – w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez inne osoby niż umocowane do reprezentowania podmiotu wynikające z właściwego rejestru;
  1. Dokumenty dołączane do oferty powinny być złożone w oryginałach. W razie złożenia kserokopii wymaganego dokumentu osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego powinny potwierdzić zgodność kserokopii z oryginałem.
  2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r.”

 

 • Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łaziskach – pokój nr 19 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 02 lipca 2019 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). 
 2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Łaziskach – Sala Narad – o godz. 1100.
 4. Z ważnych powodów konkurs może zostać odwołany przed upływem terminu do składania ofert.

 

 • Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego oceniane będą według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Ilość punktów Maks. ilość punktów
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
1) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich latach  

 

2

a) doświadczenie do 1 roku 1
b) doświadczenie powyżej 1 roku 2
2) 2) Zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi oferenta  

1

zadanie publiczne zgodne z zadaniami statutowymi oferenta tak nie
1 0
2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
1) Koszt realizacji zadania publicznego – wysokość wnioskowanej dotacji  na wykonanie zadania publicznego  

 

 

3

a) wnioskowana dotacja równa kwocie dotacji przeznaczonej na realizację zadania 1
b) wnioskowana dotacja mniejsza niż 100 % dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania, a większa niż 50 % 2
c) wnioskowana dotacja równa lub mniejsza niż 50 % dotacji przeznaczonej na wykonanie zadania 3
2) Różnorodność działań, atrakcyjność zadania w odniesieniu do kosztu realizacji zadania  

1-10

 

10

3) Szczegółowy plan rzeczowy zadania (m.in. czy projekt jest przejrzysty, czy harmonogram określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań wraz z liczbowym określeniem skali działań, liczba adresatów, liczba świadczeń)  

 

1-10

 

 

10

4) szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania (m.in. czy jest czytelny, poszczególne pozycje są dostatecznie opisane, czy wszystkie pozycje są uzasadnione)  

1-10

 

10

3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne
wykwalifikowana kadra realizująca zadanie tak nie 1

 

1 0
4.

 

 

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
1) sprzęt i materiały związane z realizacją zadania tak nie  

2

1 0
2) świadczenia wolontariuszy i/lub praca społeczna członków tak nie
1 0
5. W przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
a) złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wyznaczonym terminie 0-3  

 

9

b) rzetelność realizacji zadania 0-3
c) rzetelność rozliczenia przyznanych środków 0-3

 

 

 

 • Tryb dokonywania wyboru złożonych ofert:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór ofert) nastąpi w terminie do dnia 09 lipca 2019 r.
 2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łaziska dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, a następnie przedstawi swoją ocenę w formie protokołu.
 3. W ramach oceny formalnej komisja konkursowa oceni spełnianie przez oferentów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
 • została złożona w niewłaściwej formie,
 • jest niekompletna (nie zawiera wszystkich wymaganych załączników),
 • jest nieprawidłowo wypełniona,
 • została złożona przez podmiot nieuprawniony,
 • została złożona przez podmiot, który wg statutu nie prowadzi działalności w sferze objętej konkursem,
 • nie spełnia innych wymagań określonych w ogłoszeniu.
  1. Oferty niekompletne nie podlegają uzupełnieniu.
  2. W ramach oceny merytorycznej komisja konkursowa dokona analizy ofert w odniesieniu do określonych w ogłoszeniu kryteriów i przyzna odpowiednią punktację. Na podstawie przyznanej punktacji komisja konkursowa ustali kolejność ofert rekomendowanych do otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego ze wskazaniem wysokości dotacji możliwej do udzielenia oferentom.
  3. Wójt Gminy Łaziska po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu i podejmie decyzję o wyborze ofert do dofinansowania. W pierwszej kolejności dotację na realizację zadania publicznego Wójt Gminy Łaziska przyzna podmiotowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
  4. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łaziska oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Łaziskach (na tablicy ogłoszeń).
  5. Podmioty, których oferta została wybrana do dofinansowania zostaną poinformowane o terminie zawarcia umowy określającej w szczególności warunki realizacji zadania publicznego oraz zasady przyznawania dotacji i jej rozliczenia, zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

 • Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez Gminę i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadania publicznego w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

 

W poprzednim  roku  Gmina Łaziska przeznaczyła  na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych  10.000 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 wynosi 10.000 zł.

 

 

 • Osoby wyznaczone do kontaktowania się w sprawie konkursu:

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Tomasz Czyż – Sekretarz Gminy, tel. 81 827 69 22.

 

Łaziska, dnia 7 czerwca 2019 r.