Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaziska w 2023 roku

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) Wójt Gminy Łaziska  przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaziska w 2023 roku”.
W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Łaziska oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łaziska w 2023 r. – pobierz projekt.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaziska i BIP Urzędu Gminy Łaziska (tj. od 18.01.2023 r.).

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Łaziska (siedziba Urzędu:  Łaziska 76, 24-335 Łaziska w dniach pracy ( od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sk@gminalaziska.pl

2023 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi