Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Załącznik do Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2018 r.

program_wspolpracy