ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ŁAZISKA

Gmina Łaziska zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaicznąrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, współfinansowana ze środków UE. Opracowany wniosek uzyskał dofinansowanie w wyniku udanej aplikacji o środki zewnętrzne.

Wynikiem otrzymanego dofinasowania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną. Dzięki wykonanej inwestycji zostanie osiągnięty Cel główny projektu i nastąpi podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

W wyniku realizacji projektu gmina została wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczynił się do osiągnięcia zakładanych rezultatów tj.: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany, mniejsze koszty centralnego ogrzewania budynku i ogrzewania wody (oszczędności w budżecie gminy związane z ogrzewaniem szkoły). Efektami realizacji inwestycji są: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i pozyskanie oszczędności w budżecie gminy związane ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania szkoły. Wysokie koszty związane z przeprowadzeniem termomodernizacji powodowały, że bez dotacji, gminy nie stać byłoby na realizację niniejszej inwestycji.

Relacja Wójta Gminy Łaziska Karola Grzędy

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zrealizować inwestycje polegającą na termomodernizacji budynku Gimnazjum w Łaziskach z instalacją pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną. Tym większa nasza satysfakcja, gdy mieszkańcy potwierdzają, że ten projekt przyczynia się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że inwestycja przyczyni się do pozyskanie oszczędności w budżecie gminy i pozwoli na oszczędzanie energii, czyli jest przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska.