Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Łaziskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Łaziskach .

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów opublikowanych na stronie może być niedostępna cyfrowo z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

 • Część z publikowanych dokumentów nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej

Obsługa

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter ).

Serwis jest wyposażony w następujące mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • skala szarości
 • jasne tło
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS,

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wygląd strony

 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,

 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Gminy w Łaziskach

Łaziska 76, 24 – 335 Łaziska

Tel. 81-827-69-20

Fax 81-827-69-36

e-mail sekretariat@gminalaziska.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest  Mariusz Smaga, e-mail: informatyk@gminlaziska.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-827-69-20
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

 1. Urząd Gminy w Łazikach mieści się w budynku zlokalizowanym w Łaziskach nr 76, 24 – 335 Łaziska na działce nr ewid. 444/2. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • główne (ze schodami z poręczą, bez podjazdu dla wózków) od strony głównego parkingu, które jest dedykowane dla wszystkich interesantów Urzędu Gminy,

 • bez schodów z poręczą od strony głównego parkingu przeznaczone dla interesantów, w tym również dla osób tych z dysfunkcją ruchową.

Budynek jest współdzielony z innymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi:

 • Gminnym Zespołem Obsługi Szkół, który zajmuje pokój nr 11 na wyższym parterze budynku,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który zajmuje pokój nr 2 na niższym parterze budynku.

 1. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Pracownicy Urzędu Gminy zapewniają asystę i pomoc fizyczną, udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby umożliwiają skontaktowanie się z określonym pracownikiem lub wskazują drogę do danego pracownika.

 2. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

 5. Sekretariat (biuro podawcze) oraz kasa znajdują się na I piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na niższym parterze.

 6. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

 7. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się. 

 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.