Rolnictwo

Gmina Łaziska zajmuje powierzchnię 109,32 km2, co stanowi 13.59 % powierzchni powiatu opolskiego wynoszącego 804,1 km2. Na ogólną powierzchnię gruntów gminy użytki rolne stanowią 68,12% i wynoszą 7446 ha. Świadczy to o wybitnie rolniczym charakterze gminy.
Stosunkowo duża jest powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosząca 2804 ha co stanowi 25,65 % powierzchni całkowitej. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnie 194 ha, grunty pod wodami 322 ha. Nieużytki i tereny różne zajmują znikomy procent.
W gminie dominują grunty klasy IV i VIa. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Dominują uprawy sadownicze (ponad 60% użytków rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe. Specyfiką gminy są duże plantacje chmielu.W układzie przestrzennym uprawy rolne z przewagą sadownictwa występują w północno -zachodniej części gminy.