Infrastruktura techniczna w Gminie Łaziska

Komunikacja

Na terenie gminy nie ma dróg krajowych a powiązanie z nimi następuje poprzez sieć dróg powiatowych i wojewódzkich. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga wojewódzka – Kamień – Opole Lubelskie – Chodel, dalej w kierunku Lublina. Długość dróg utwardzonych w gminie wynosi 133,3 km. Stan techniczny dróg wojewódzkich i powiatowych, na terenie gminy Łaziska, nie jest wystarczająco dobry, choć dodać należy, że stan ten ulega stałej poprawie. 15 października 2015 został oddany do publicznego użytkowania most na Wiśle, nieco wcześniej nowa nitka drogi wojewódzkiej DW 747, stanowiąca wygodne połączenie pomiędzy województwem lubelskim i mazowieckim.

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy zlokalizowanych jest pięć hydroforni: Braciejowice, Kamień-Kolonia, Kępa Gostecka, Wojciechów, Zgoda. Stacje uzdatniania wody znajdują się w Braciejowicach oraz w Kępie Gosteckiej. W okresach wiosennych i letnich występuje niedobór wody spowodowany gwałtownym występującym w jednym czasie zapotrzebowaniem wody do zabiegów chemicznych w uprawach polowych. Długość czynnej sieci rozdzielczej bez przyłączy wynosi 91,38 km, przyłączonych jest do sieci 1598 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W ciągu roku pobór wody wynosi 216 261 m3 (na dzień 2015.12.31)

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych

Obecnie w gminie nie ma sieci kanalizacyjnej. Oczyszczanie przewiduje się poprzez zastosowanie następujących modeli układów kanalizacyjnych:
● kanalizacji indywidualnych;
● kanalizacji zakładowych;
● kanalizacji zbiorczych;
Ścieki przewożone są do oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim i w Kluczkowicach

Zaopatrzenie w ciepło

Ustala się, że źródłem zaopatrzenia w ciepło winny być paliwa niskoemisyjne. Niezbędne jest przy tym racjonalizacja systemów grzewczych w obiektach istniejących i nowobudowanych. Do czasu budowy sieci gazowej dotychczasowym źródłem pozyskiwania energii dla potrzeb grzewczych, przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej jest paliwo stałe (węgiel, drewno opałowe), gaz propan-butan i oleje grzewcze

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Łaziska, podobnie jak sąsiednie gminy powiatu opolskiego tj. gmina Wilków, Karczmiska nie posiada sieci gazowej. Zdecydowana większość zabudowy wiejskiej jak również obiektów użyteczności publicznej bazuje obecnie w ciepłownictwie na paliwach stałych takich jak: węgiel, drewno opałowe. Nieliczne gospodarstwa domowe korzystają z gazu propan – butan, oleju opałowego. Te pierwsze instalacje wyposażone są w specjalne zbiorniki napełniane okresowo z cystern samochodowych gazem płynnym.

Elektroenergetyka

Jako podstawę zaopatrzenia wsi w energię elektryczną przyjęto system sieci niskiego i średniego napięcia w wykonaniu napowietrznym, a w strefach zwartej zabudowy usługowej przewiduje się sieć kablową.

Telekomunikacja

W gminie Łaziska przewodową sieć telekomunikacyjną obsługuje tylko jedna firma tj. „ORANGE Polska S.A. Pojemność zainstalowanej automatycznej centrali telefonicznej jest wykorzystana w 89,3%. Teren gminy jest w pełnym zasięgu sieci telefonii bezprzewodowej operatorów prowadzących działalność w naszym kraju. Na terenie gminy przebiega sieć szerokopasmowa (szkieletowo-dystrybucyjna), realizowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Przygotowane są dwa węzły dostępowe pod instalacje operatorów (Łaziska i Braciejowice).