Przyroda Gminy Łaziska

W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:

  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną,
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,
  • Rezerwat “Wyspy Gnizdkowskie” wraz z otuliną,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański – Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”,
  • lasy ochronne,
  • korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły,
  • strefy ochronne ujęć wód podziemnych.