Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Łaziska

Gminna Biblioteka i Dom Kultury

Zasadniczym celem działania GBiDK jest prowadzenie działalności bibliotecznej w formie gminnej biblioteki publicznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz tworzenie społeczeństwu gminy warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
GBiDK służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań GBiDK należy:

 • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczności lokalnej.
 • Upowszechnianie w rożnych formach wiedzy, kultury i rozrywki.
 • GBiDK może podejmować inne potrzebne do zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy.

Telefon do jednostki – 81 828 90 12
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki

Gminny Zespół Obsługi Szkół

Zespół prowadzi obsługę finansową, ekonomiczną i organizacyjną szkół podstawowych, w tym prowadzonych oddziałów przedszkolnych i gimnazjum.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • obsługa finansowo-księgową, w tym prowadzenie rachunkowości i nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez placówki oświatowe,
 • opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z placówkami oświatowymi,
 • sprawozdawczość oświatowa,
 • inwentaryzacja składników majątku,
 • organizowanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oświaty, prowadzenie ewidencji danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • prowadzenie archiwizowanie dokumentacji,
 • organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zapewnienie dowozu i odwozu uczniów do szkół,
 • współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy organizacyjnych, w tym wnioskowanie i wnoszenie uwag do projektów rocznych arkuszy organizacyjnych szkół,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych,
 • współdziałanie z kuratorium Oświaty i instytucjami oświatowo-kulturalnymi.

Telefon do jednostki – 81 827 69 26
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska, działającą na zasadach jednostki budżetowej, powołaną w celu sprawowania pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.
Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy Łaziska.
Ośrodek realizuje zadania w sprawach przekazanych Ośrodkowi na podstawie upoważnienia Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tych sprawach przez Wójta Gminy.

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą w szczególności:
1) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
2) Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
3) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz planowanie potrzeb w tym zakresie.
4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach prawa.
5) Realizacja zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
6) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i zakładów leczniczych.
7) Inspirowanie i koordynowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych oraz współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy społecznej.
8) Opracowywanie informacji z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.
3. Ośrodek może podejmować inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z potrzeb gminy.

Telefon do jednostki – 81 828 90 78
Biuletyn Informacji Publicznej jednostki