Gospodarka odpadami

Aktualne stawki opłat za odpady

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny – 14 zł
odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 28 zł

 

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Łaziska od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  zbierane nieselektywnie zbierane selektywnie

pojemnik o pojemności 120 litrów

worek o pojemności 120 litrów

  20 zł

64 zł

                 5 zł

16 zł

pojemnik o pojemności 240 litrów   44 zł                11 zł
pojemnik o pojemności 1100 litrów 216 zł                54 zł
pojemnik o pojemności 2500 litrów 492 zł              123 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której to nieruchomości powstają odpady komunalne, będzie stanowić sumę opłat punktów 1 i 2

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, począwszy od 2018 roku odpady, które dotychczas były zbierane jako „Frakcja sucha” należy segregować w następujący sposób:

Worki w trzech kolorach będzie dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady komunalne w 2022 r.
Prosimy o wystawianie tylko pełnych worków z ww. odpadami.

Odpady niewłaściwie posegregowane będą odbierane jako zmieszane, a dla gospodarstwa domowego będzie naliczana opłata w wysokości 28 zł od osoby miesięcznie.

Przypominamy, że pozostałe odpady wyżej nie wymienione należy gromadzić i wystawiać do odbioru wyłącznie w pojemnikach 120 l.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Szymon Kobiałka – telefon 81 827 69 29.

 

r

Worek zielony

w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” należy zbierać odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( butelki po napojach, słoiki).w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” należy zbierać odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( butelki po napojach, słoiki).

r

Worek żółty

w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” należy zbierać odpady z metali odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (puszki po napojach, butelki plastikowe, kartony po napojach).

r

Worek niebieski

w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” należy zbierać odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.

Worki w trzech kolorach będzie dostarczał przedsiębiorca odbierający odpady komunalne w 2022 r.
Prosimy o wystawianie tylko pełnych worków z ww. odpadami.

Odpady niewłaściwie posegregowane będą odbierane jako zmieszane, a dla gospodarstwa domowego będzie naliczana opłata w wysokości 24 zł od osoby miesięcznie.

Przypominamy, że pozostałe odpady wyżej nie wymienione należy gromadzić i wystawiać do odbioru wyłącznie w pojemnikach 120 l.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Szymon Kobiałka – telefon 81 827 69 29.

Kto odbiera od nas odpady

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych na rok 2022 wybrana została oferta:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łaziska – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łaziskach (PSZOK), prowadzony przez gminę Łaziska, znajduje się pod adresem, Łaziska 62, 24-335 Łaziska i jest otwarty w każdą środę w godzinach od 8-12.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Jak zapłacić za odbierane odpady?

Uchwałą Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa na inkasentów wyznaczeni zostali sołtysi z terenu poszczególnych sołectw w Gminie Łaziska.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również uiszczana na rachunek bankowy Gminy Łaziska

86 8734 0008 0030 1036 2000 0050

lub w kasie Urzędu Gminy Łaziska.

Uchwały dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów

Uchwała Nr XIV/66/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska

Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łaziska

Załącznik do Uchwały nr XIV/68/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 lutego 2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik do Uchwały nr XXX/162/2017 Rady Gminy Łaziska z dnia 17 listopada 2017 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaziska

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łaziska

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łaziska

Stan na dzień 09.01.2020 r.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łaziska

Stan na dzień 31.12.2021 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAZISKA W 2022 r.

 

Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektroniczny
 

DEKLARACJA

Informuje o osiągniętych  przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2019 roku.

Informuje o osiągniętych  przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2020 roku.

Informuje o osiągniętych  przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2021 roku.

Informuje o osiągniętych  przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2022 roku.