Informacje Urzędu Gminy

Szanowni Interesanci
Staramy się aby obsługa w naszym urzędzie była sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi w posiadaniu urzędu to wtedy czynności tych dokonuje pracownik załatwiający sprawę.
Skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy przyjmują:

1) Wójt
2) Sekretarz Gminy

Nadzór bieżący nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych do urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.
Szczegółowe zasady przyjmowania załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Informacje podatkowe

Numer konta bankowego Urzędu Gminy Łaziska

02 8734 0008 0030 1036 2000 0010

Na to konto należy dokonywać wpłat należności podatkowych oraz opłat za wodę.