Zdalna Szkoła Plus

W dniu 27 sierpnia 2020 oku nastąpiło przekazanie przez Gminę Łaziska szkołom podstawowym z terenu gminy sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizowanych projektów Zdalna Szkoła Plus

Gmina Łaziska realizuje projekt pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Dofinansowanie projektu z UE – 54 000,00 zł.

Program umożliwił zakup 18 laptopów na łączną kwotę 40 074,69 zł. dla 5 szkół działających na terenie Gminy Łaziska.