Zdalna Szkoła

W dniu 27 sierpnia 2020 oku nastąpiło przekazanie przez Gminę Łaziska szkołom podstawowym z terenu gminy sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizowanych projektów Zdalna Szkoła

Gmina Łaziska realizuje projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Dofinansowanie projektu z UE – 60 000,00 zł.

Program umożliwił zakup 20 laptopów na łączną kwotę 45 854,40 zł. dla 4 szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska.