Informacja

z dnia 31 maja 2019 r.

Wójta Gminy Łaziska

o raporcie o stanie gminy i zasadach udziału mieszkańców gminy w debacie o raporcie

Wójt Gminy Łaziska informuje, że na stronie BIP Łaziska ( https://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=272&p1=szczegoly&p2=1394933) zamieszczony został RAPORT O STANIE GMINY ŁAZISKA ZA 2018 R.

Art.  28aa.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Informacja o terminie sesji, na której odbędzie się debata nad raportem zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym zawiadomieniu umieszczonym na stronie BIP Łaziska w zakładce ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY GMINY ŁAZISKA I POSIEDZENIACH KOMISJI RG (https://laziska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=264 ) co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem sesji, która zgodnie z przepisami prawa, musi odbyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Łaziska

/-/ Karol Grzęda