Rolnicy posiadający zobowiązania w ARiMR, np: ,,Płatności bezpośrednie”, Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny”, Rolnictwo ekologiczne”,,,Modernizacja gospodarstw rolnych”, ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”, ,,Premia dla Młodych Rolników” i inne…,
którzy ponieśli straty w uprawach z powodu wystąpienia w dniu 24.06.2021 siły wyższej tj. gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi powinni poinformować ARiMR w terminie 10 lub 15 dni kalendarzowych (w zależności od zobowiązania) od dnia wystąpienia szkody. Należy pamiętać, że należy złożyć dwa oddzielne oświadczenia:
1. Oświadczenie dotyczące strat w uprawach zgłoszonych do dopłat bezpośrednich, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego w 2021 roku (oświadczenie składamy w Biurze Powiatowym ARiMR)
2. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych realizowanych w ramach działania: Młody rolnik, Restrukturyzacja (miejsce złożenia – Biuro Powiatowe), Modernizacja – Oddział Regionalny. Rolnicy będą mieli możliwość zgłoszenia szkód w uprawach i budynkach gospodarczych do Urzędu Gminy w Łaziskach w celu sporządzenie protokołu strat, który będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym zaistniałe szkody.