„Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Łaziska. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Ze wsparcia w ramach „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  mogą skorzystać tylko Uczniowie (od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej”) spełniający wszystkie warunki zawarte w oświadczeniach załączonych do niniejszej informacji.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego uczącego się niepełnoletniego dziecka lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, na terenie gminy w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Dziecko musi zamieszkiwać gminę, w której działało niegdyś PPGR. Niekoniecznie musi być to ta sama gmina, w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 29 października 2021 r. do godz. 15.30, w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Łaziska lub na Sekretariacie (pok. Nr 19). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju Nr 10, na Sekretariacie oraz poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji w Łaziskach, nr tel. 81 827 69 27.”

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy Zgoda na przetwarzanie danych osobowych