Szanowni Państwo.

Zapraszamy do składania wniosków o dodatki dla gospodarstw domowych do ogrzewania (INNYCH NIŻ DODATEK WĘGLOWY) – Dopłaty do gazu LPG, pelletu, drewna i oleju opałowego.

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

 • kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
 • kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,
 • kotła olejowego.

Wysokość dofinansowania  jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

 • 500 zł –  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 1.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
 • 2.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 3.000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy.

Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiednio uzupełnionego wniosku (PLIKI DO POBRANIA NA DOLE STRONY) – analogicznie do zasad starania się o dodatek węglowy.

UWAGA! Warunkiem otrzymania dofinansowania do ogrzewania  jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła w Gminie Łaziska. Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został przyznany dodatek węglowy w Gminie Łaziska, to dofinansowanie do gazu nie przysługuje.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioski przyjmowane są od 21. 09. 2022 r. do 30. 11. 2022 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łaziskach w godzinach od 7:30 do 15:30.

Do wniosku należy załączyć deklaracje z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkie informacje oraz wnioski można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łaziskach lub pod numerem telefonu 81 827 69 20 lub 81 827 69 22.

Gmina będzie miała 30 dni na wypłatę świadczenia od prawidłowo złożonego wniosku.

 1. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 2. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
 3. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd kontaktuje się z  osobą ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.
 5. Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

UWAGI

 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 1. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 1. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 2. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 3. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w  2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 • Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 • Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.2) ), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 1. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Osoba, która pobrała nienależnie dodatek węglowy, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrany dodatek węglowy podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Za nienależnie pobrany dodatek węglowy uważa się:
 4. dodatek węglowy wypłacony na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 5. dodatek węglowy wypłacony mimo braku prawa do tego dodatku;
 6. dodatek węglowy wypłacony osobie innej niż osoba uprawniona do tego dodatku, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał dodatek węglowy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła do pobrania ze strony

Wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła pdf. Wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła docx.