Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków !!!
Urząd Gminy w Łaziskach przypomina właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: m.in. wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez podpisanie umowy na wywóz nieczystości oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę. Usługę wywozu nieczystości mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łaziska wydane przez Wójta Gminy Łaziska, tj.:
1 EKO – NOVA Monika Węglińska; Rybitwy 24; 24-340 Józefów nad Wisłą; NIP 7171728798; tel.605 288 913
2 Marian Sędzikowski TRANS-EKO; ul. Władysława Andersa 7, 24-300 Opole Lub. NIP 7171303900; tel. 501 442 219
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Damian Chodoła; Kopanina Kamieńska 37, 24-335 Łaziska, NIP 7171835695; tel. 881 781 950
4 KAWER Dariusz Kotowski; Kolczyn 80 G, 24-340 Józefów nad Wisłą; NIP 7171588535; tel. 600967696
5 AMG-EKO Agnieszka Gazda; Zakrzów 49, 24-335 Łaziska; NIP 7171584796; tel. 609511603
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Łaziskach rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Każda posesja zostanie skontrolowana do końca lipca 2024 r.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości wody rzeczywiście zużytej, do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bieżących potrzeb danego gospodarstwa domowego i pojemności zbiornika bezodpływowego. Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością co najmniej raz na pół roku.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej, zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków).
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, a jeszcze nie zgłosili powyższego do gminy Łaziska zobowiązani są do zgłaszania tego faktu w Urzędzie Gminy w Łaziskach.