INFORMACJA

Wójta Gminy Łaziska o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 6 ust. 5 Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. informuję komitety wyborcze i wyborców o możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Łaziska:

  • w sposób określony w § 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 tj. doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy Łaziska najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530;
  • w sposób określony w § 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 tj. przesłane do Urzędu Gminy Łaziska pocztą lub kurierem najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530, z tym, że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy, a nie data jego nadania;
  • w sposób określony w § 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 tj. w przypadku trudności w osobistym doręczeniu zgłoszenie może zostać przesłane najpóźniej w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminalaziska.pl . W takim przypadku nie jest wymagany podpis elektroniczny, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do tut. Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Dopuszczalne jest:
  1. uwierzytlenienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
  3. Potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu: 81 827 69 22 lub 81 827 69 32.

 

 

Wójt Gminy Łaziska

/-/ Karol Grzęda