KOMUNIKAT odnośnie pracy Urzędu Gminy Łaziska

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01. 02. 2021 R. DO DNIA 28. 02. 2022 R.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną związaną ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Łaziska o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie wszelkich nakazów wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji Służb Sanitarnych i wytycznych Ministra Zdrowia.
Apelujemy o wzmożenie reżimu sanitarnego, stosowanie środków dezynfekcyjnych zarówno do rąk, jak i powierzchni kontaktowych, noszenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym pracowników Urzędu Gminy Łaziska, w związku z wystąpieniem stanu epidemii  wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i mając na uwadze zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.) wprowadza się do dnia 28 lutego 2022 r. następujące ograniczenia w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Gminy Łaziska i organizacji pracy tego Urzędu:

  1. Urząd wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności sprawy z zakresu:

1)     rejestracji stanu cywilnego;

2)     ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3)     pomocy społecznej;

4)     świadczenia usług komunalnych;

5)     budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;

6)     ochrony środowiska.

7)     korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784);

8)     przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720).

  1. Sprawy załatwiane będą przez interesantów drogą telefoniczną lub elektroniczną, za pośrednictwem platformy EPUAP lub poprzez wrzucenie pisma do skrzynki wrzutowej, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu.
  2. W SPRAWACH PILNYCH, których realizacja wymaga osobistego stawiennictwa w Urzędzie bezpośrednia obsługa interesanta może być realizowana z zachowaniem warunku, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem pracowników Urzędu.   
  3. W przypadkach osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie należy bezwzględnie przestrzegać nakazów sanitarnych w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczek.
  4. Obsługa interesanta realizowana jest z zachowaniem następujących warunków:

1)     wchodzenie interesanta do budynku Urzędu nadzoruje wyznaczony pracownik Urzędu;

2)     pracownik decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osoby oraz dokonuje bieżącej kontroli sanitarnej zgodnie z obowiązującymi nakazami, w tym w szczególności w zakresie realizacji obowiązku zakrycia ust i nosa;

3)     po przeprowadzeniu kontroli interesant jest kierowany bezpośrednio do właściwego merytorycznie pracownika.

  1. Zawieranie związków małżeńskich przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest ograniczone do obecności pary młodej i dwóch świadków. W czasie zawierania małżeństwa obowiązują nakazy sanitarne określone w pkt 4 z tym, że  para młoda zwolniona jest z tego obowiązku podczas składania przysięgi małżeńskiej.
  2. Opłaty związane z zobowiązaniami podatkowymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowe będę realizowane wyłącznie poprzez bezpośrednią płatność na rachunek bankowy Urzędu (02 8734 0008 0030 1036 2000 0010) – kasa Urzędu Gminy Łaziska zostaje wyłączona z obsługi interesantów!

Adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Łaziska sekretariat@gminalaziska.pl,

Nr telefonu kontaktowego 81 827 69 32 – Sekretariat oraz numery  telefonów zamieszczone w komunikatach na stronie https://gminalaziska.pl

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Łaziska:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30 – 16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:00

Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem!

/-/ Karol Grzęda

Wójt Gminy Łaziska