pobrane

Regulamin „Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. ORGANIZATOR KONKURSU: Organizatorem konkursu na tradycyjny i współczesny wieniec dożynkowy, zwany w dalszej części Konkursem jest Województwo Lubelskie.
2. CEL KONKURSU: Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa lubelskiego, kultywowanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja kultury ludowej, budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież, wzmocnienie lokalnej tożsamości.
3. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, w dwóch kategoriach:
a) tradycyjny wieniec dożynkowy, którego sposób wykonania zgodny będzie z tradycją dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie województwa lubelskiego
b) współczesny wieniec dożynkowy, którego sposób wykonania będzie zgodny ze współczesnymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i materiałów.
§ 2 Warunki uczestnictwa oraz terminy konkursu
1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu województwa lubelskiego dalej zwane Grupą wieńcową.
2. Każda Grupa wieńcowa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa wieńce dożynkowe, po jednym w każdej z kategorii.
3. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu pocztą elektroniczną pod adres e-mail: ksow@lubelskie.pl lub pocztą tradycyjną:
Urząd Marszałkowski. Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
§ 3
1. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów:
a) wysokość do 180 cm;
b) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm;
c) wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i poczucia moralności.
2. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich samodzielne przenoszenie lub przewiezienie na wózkach przez reprezentantów grup wieńcowych podczas korowodu dożynkowego oraz Ceremoniału Dożynkowego w dniu 12 września 2021 roku. Przemarsz korowodu dożynkowego odbędzie się na trasie wskazanej przez Organizatora do miejsca, w którym odbędzie się Ceremoniał Dożynkowy, na terenie gminy Lubycza Królewska, powiat tomaszowski długość ok. 150 metrów).
3. Organizator nie będzie zapewniał transportu wieńców.
4. Każdy wieniec musi być zaopatrzony w planszę informacyjną zawierającą nazwę, powiatu, gminy oraz miejscowości. Wzór planszy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 4
Komisja konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisje Konkursową.
W skład Komisji wchodzi:
Przewodniczący:
Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
Wiceprzewodniczący:
Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
Członkowie Komisji:
Agnieszka Siwek – Przedstawiciel Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego,
Ewelina Galant-Woźniak – Urząd Gminy Telatyn,
Jolanta Żdan – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim
Beata Urniaż-Księska – Artysta plastyk, Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Aleksandra Kęcik – Artysta plastyk, Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Anna Fajge-Samoń – Etnograf, Muzeum Wsi Lubelskiej
Sylwia Dmowska – Etnograf, Muzeum Wsi Lubelskiej
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący i on ma decydujący głos w sprawach spornych.
2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5 Kryteria oceny
1. Komisja Konkursowa oceni wieńce dożynkowe w dwóch kategoriach:
a) tradycyjny wieniec dożynkowy
b) współczesny wieniec dożynkowy
2. Zgłoszenia w kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, techniki wykonania i materiału Wieńce nie mogą być wykonane z plastiku, styropianu lub sztucznych kwiatów (0 – 5 pkt),
b) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła —uprawiane na terenie województwa lubelskiego. Niedopuszczalne jest zastosowanie owoców i kwiatów hodowlanych oraz współcześnie modyfikowanych zbóż. np. pszenżyto (0 – 5 pkt),
c) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły — (0 do 5 pkt)
d) ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych (tradycyjnv wieniec dożynkowy na ziemiach Polski wvkonywanv bvł w kształcie korony lub stożka) 0 – 5 pkt),
e) sposób prezentacji wieńca, w tym ubiór członków grupy wieńcowej w autentyczne i tradycyjne stroje ludowe. Ośpiewanie wieńca dożynkowego zgodnie z tradycją danego regionu. Możliwość nawiązania do tradycyjnych zwyczajów żniwnych oraz prac z nimi związanych, nie dłuższe niż 5 minut (0-5 pkt).
f) Grupa wieńcowa może uzyskać w tej kategorii maksymalnie 25 punktów.
3. Zgłoszenia w kategorii współczesny wieniec dożynkowy będą oceniane według następujących kryteriów:
a) sposób wykonania zgodny ze współczesnymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i materiałów (0-5 pkt),
b) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła —uprawiane na terenie województwa lubelskiego (0-5 pkt),
c) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły — (0 do 5 pkt),
d) sposób prezentacji wieńca, w tym ubiór członków grupy wieńcowej w autentyczne i tradycyjne stroje ludowe. Ośpiewanie wieńca dożynkowego zgodnie z tradycją danego regionu. Możliwość nawiązania do tradycyjnych zwyczajów żniwnych, współczesności, nowoczesności oraz prac z nimi związanych, nie dłuższe niż 5 minut (0 do 5 pkt). (nie może trwać dłużej niż 5 minut).
e) W tej kategorii Grupa wieńcowa może otrzymać maksymalnie 20 punktów
4. Zwycięzcą (1 miejsce) Konkursu w każdej kategorii zostanie wieniec, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 2 i 3.
5. Miejsca II i III oraz wyróżnienia (wyróżnienia rozumiane jako miejsca od IV do ostatniego) otrzymają grupy, których wieńce uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 2 i 3.
§ 6
Przebieg konkursu
1. Ocena wieńców zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową wizytującą grupy uczestniczące w Konkursie w lokalizacjach wskazanych w zgłoszeniach przez te grupy w terminach wskazanych przez Organizatora.
2. Niezależnie od etapu Organizator nie pokrywa kosztów udziału w konkursie. Jeśli delegujący zdecyduje o prezentacji wieńca w innej miejscowości niż ta w której został przygotowany to delegujący ponosi koszt transportu.
3. Rejestracja wieńców dożynkowych uczestniczących w Dożynkach będzie miała miejsce w dniu 12 września 2021 roku, na terenie gminy Lubycza Królewska, powiat tomaszowski.
4. Wieńce dożynkowe zgłoszone na godzinę przed rozpoczęciem Konkursu nie zostaną zarejestrowane i nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie.
5. Konkurs, jego rozstrzygniecie oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 12 września 2021 roku na miejscu wskazanym przez organizatora na terenie gminy Lubycza Królewska powiat tomaszowski.
6. Każda grupa wieńcowa prezentuje własny zgłoszony wieniec.
7. Każda grupa wieńcowa występuje w strojach regionalnych właściwych dla danego regionu.
8. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 6 osób.
9. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym w dniu 12 września 2021 roku oraz Ceremoniale Dożynkowym.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 września 2021 roku podczas Dożynek Wojewódzkich w gminie Lubycza Królewska, powiat tomaszowski.
11. Grupa wieńcowa, która zajmie I miejsce w kategorii wieniec tradycyjny będzie reprezentowała województwo lubelskie podczas dożynek prezydenckich w 2022 roku.
12. Zwycięskie wieńce, w każdej z kategorii, będą eksponowane w siedzibie Organizatora, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, gdzie zostaną niezwłocznie dostarczone po Dożynkach Wojewódzkich na koszt grupy wieńcowej.
§ 7
Nagrody
1. Dla uczestników kategorii Konkursu „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Komisję Konkursową w wysokości:
a. I miejsce — 3 500,00 zł
b. II miejsce —3 000,00 zł
c. III miejsce — 2 000,00 zł brutto;
d. 15 wyróżnień – 500 zł.
2. Dla uczestników kategorii Konkursu „Najładniejszy nowoczesny wieniec dożynkowy przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Komisję Konkursową w wysokości:
e. I miejsce — 2000,00 zł
f. II miejsce —1 500,00 zł
g. III miejsce — 1 000,00 zł
h. 10 wyróżnień – 500 zł.
3. Należny podatek dochodowy od wygranej pokryje Organizator.
4. Każdy z laureatów otrzyma symboliczny czek i dyplom uznania.
5. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi po ceremonii ogłoszenia zwycięskich wieńców, 12 września 2021 r.
§ 8
Prawa autorskie
1. Przekazanie wszelkiej dokumentacji, także fotograficznej i w formie nagrań video do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a zgłaszający uzyskał zgodę tych osób na
wykorzystanie ich danych i wizerunku zawartych w przesłanych materiałach oraz ewentualne dalsze wykorzystanie przez Organizatora konkursu.
2. Zgłaszający do Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie elementów zgłoszenia oraz załączników do tego wniosku, niezależnie od ich formy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania opisu oraz innych elementów zgłoszenia. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
a. utrwalania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu poprzez sporządzanie tekstu, zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi;
b. wprowadzania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie;
c. powielania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
d. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie i telewizji opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu;
e. wykorzystywanie opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego opisu i innych elementów w publikacjach zaopatrzonych w logo Organizatora.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający kandydata do konkursu oraz przekazujący inne elementy zgłoszenia zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych przesłanych zgłoszeń i załączników do nich w przyszłości na potrzeby przygotowania i opublikowania materiałów promujących województwo lubelskie, a zwłaszcza obszary wiejskie województwa lubelskiego.
5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich zgłoszeń i załączników do nich, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy opisu.
6. Zgłaszający do Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich zgłoszeń wraz załącznikami w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu materiały będą opatrzone informacją o autorze.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Grupy wieńcowe będą miały możliwość zaprezentowania swoich wieńców w dniu 12 września 2021 roku.
2. Zespół ludowy (w skład, którego może wejść maksymalnie 5 osób) może towarzyszyć grupie wieńcowej w czasie:
a. Konkursu,
b. Mszy Świętej polowej,
c. przemarszu korowodu dożynkowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie lub Kapituła Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.
4. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 3 nie wymaga podania przyczyny.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć osób, a także informacji o laureatach konkursu, za zgodą zgłaszających do Konkursu i uczestników Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez podmioty zgłaszające się do konkursu.
7. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zgłaszające w związku z udziałem w konkursie.
8. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
10. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Oddziału Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Tel: 81 44 16 795, 81 44 16 873.

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa Regulamin