Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaziska w 2024 roku

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.) Wójt Gminy Łaziska  przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaziska w 2024 roku”.

W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Łaziska oraz podmioty o których mowa w art. 11a ww. ustawy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łaziska w 2024 r. – pobierz projekt.

Opinię należy wyrazić w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaziska i BIP Urzędu Gminy Łaziska (tj. od 25.01.2024 r.).

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

Opinie i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Łaziska (siedziba Urzędu:  Łaziska 76, 24-335 Łaziska w dniach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sk@gminalaziska.pl