1693995596_1533301441_Wzór-tablicy-dla-beneficjentów - nowe logo

Operacja pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowie”

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowie polega na wykonaniu prac w branżach: Architektura: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu nad parterem i wymiana pokrycia, przebudowa istniejących kominów, montaż zadaszeń nad wejściami do budynku, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie ścian działowych, rozbiórka schodów zewnętrznych w obrębie elewacji południowej, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej z podjazdem dla niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu; Branża sanitarna: przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, remont i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, usprawnienie wentylacji w całym budynku; Branża elektryczna: wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, montaż grzejników elektrycznych oraz klimatyzatorów, wykonanie instalacji odgromowej.

Dofinansowanie 63,63% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy operacji: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców.

 

 

informacja PROW Łaziska