Raport o stanie Gminy Łaziska

Podczas sesji Rady Gminy Łaziska, która odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 9, w Sali Narad Urzędu Gminy Łaziska, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie Gminy Łaziska za rok 2022. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,  z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do przewodniczącego rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, POPARTE PODPISAMI CO NAJMNIEJ 20 OSÓB.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Zgłoszenia sporządzone według poniższego wzoru, zaadresowane do Przewodniczącego Rady Gminy Łaziska wraz z listą poparcia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24 – 335 Łaziska, w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Łaziska

     Karol Grzęda

Raport o stanie Gminy Łaziska za 2022 r. ZGŁOSZENIE DO DEBATY Z LISTĄ POPARCIA – 2022